Buchen

Boekings- en bemiddelingsvoorwaarden voor accommodaties in Rheinhesen

De onderstaande boekings- en bemiddelingsvoorwaarden gelden voor overeenkomsten inzake de huur van accommodaties in Rheinhessen en de bemiddeling daarvan door Rheinhessen-Touristik GmbH!

Rheinhessen-Touristik GbmH, hierna afgekort tot RHT bemiddelt bij de huur van accommodaties van bedrijfsmatige en particuliere huurders (hotels, pensions, kamers bij particulieren en vakantiewoningen), hierna in het algemeen 'verhuurder' genoemd, in (gemeente/regio) op basis van het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, deel van de boekingsovereenkomst die in geval van boeking tot stand komt tussen de gast en de verhuurder, en regelen in aanvulling op de wettelijke voorschriften de contractuele relatie tussen de gast en de verhuurder en de bemiddelingsactiviteiten van RHT. Gelieve deze voorwaarden daarom zorgvuldig door te lezen.

1.Positie van RHT, toepasselijkheid van deze boekingsvoorwaarden

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt RHT uitsluitend op als bemiddelaar. Ze is niet aansprakelijk voor door de huurder verstrekte informatie over prijzen en diensten. Een eventuele aansprakelijkheid van RHT op grond van de bemiddelingsovereenkomst blijft onaangetast.
1.2. Deze boekingsvoorwaarden gelden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, voor alle boekingen van accommodaties die tot stand komen op basis van de door RHT uitgegeven accommodatielijst of op basis van het overeenkomstige aanbod op internet.

2.Sluiting van overeenkomsten, reisbemiddeling, informatie in hotelgidsen

2.1Met zijn boeking biedt de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende inwinning van informatie bij de verhuurder over diens accommodatie en de actuele beschikbaarheid daarvan, de verhuurder bindend aan een boekingsovereenomst te sluiten. De basis van dit aanbod wordt gevormd dor de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie op basis waarvan de boeking plaatsvindt (bv. beschrijving van de locatie, informatie over de categorie waarin de accommodatie is ingedeeld), voor zover de gast hier bij de boeking over beschikt.  
2.2De boeking van de gast kan plaatsvinden op alle door de verhuurder aangeboden manieren, dus mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail.
2.3De overeenkomst komt tot stand met de ontvangst van de acceptatieverklaring (boekingsbevestiging) van de verhuurder of RHT als diens vertegenwoordiger. Voor de acceptatieverklaring gelden geen vormvoorschriften, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen bindend zijn voor de gast en de verhuurder.
2.4Doorgaans zal de verhuurder bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging aan de gast verstrekken. De rechtsgeldigheid van de boekingsovereenkomst is bij dergelijke boekingen echter niet afhankelijk van de ontvangst van een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging.
2.5Voor zover de verhuurder of RHT als diens bemiddelaar de mogelijkheid de accommodatie definitief te boeken door middel van het afsluiten van een overeenkomst via een internetplatform, geldt voor het sluiten van deze overeenkomst:
a) Het online boekingsproces wordt met behulp van aanwijzingen verduidelijkt voor de klant. Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid,die tijdens het boekingsproces wordt toegelicht, te allen tijde afzonderlijke gegevens corrigeren of wissen of het volledige online boekingsformulier restten.
c) Nadat de klant de gewenste accommodatie heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevuld, worden alle gegevens op het scherm weergegeven, met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte aanvullende diensten en eventueel geboekte reisverzekeringen. De klant heeft de mogelijkheid de volledige boeking te verwerpen of opnieuw in te voeren.
d) Door te bevestigen middels de button "zahlungspflichtig buchen" (boeking met betalingsverplichting) biedt de klant de verhuurder aan een bindende boekingsovereenkomst te sluiten. Bevestiging middels deze button leidt dus in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging van de verhuurder of RHT als bemiddelaar binnen de termijn waarin de klant aan zijn aanbod gebonden is, tot de afsluiting van een boekingsovereenkomst met betalingsverplichting. Door een online boeking uit te voeren en deze middels de button "zahlungspflichtig buchen" te bevestigen, kan de klant geen aanspraak maken op het tot stand komen van een boekingsovereenkomst. De verhuurder is vrij om het aanbod tot een overeenkomst (de boeking) van de klant aan te nemen of af te wijzen.
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt de verhuurder of RHT als bemiddelaar de klant direct via elektronische weg de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op het tot stand komen van een boekingsovereenkomst overeenkomstig de boekingswensen van de klant.
f)  De boekingsovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, die de verhuurder of RHT als bemiddelaar op de in het boekingsproces aangegeven wijze per e-mail, fax of post aan de klant verstrekt.
2.6Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, dan is er sprake van een nieuw aanbod van de verhuurder. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, indien de gast dit aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen, de restsom te betalen of gebruik te maken van de accommodatie.
2.7Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet gemachtigd overeenkomsten te sluiten, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de overeenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door de verhuurder toegezegde diensten of in strijd zijn met de beschrijving van de accommodatie en diensten van de verhuurder.
2.8Informatie in hotelgidsen en dergelijke die niet door RHT of de verhuurder zijn uitgegeven, is niet bindend voor de verhuurder en zijn prestatieplicht, voor zover deze niet middels een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel van de prestatieplicht van de verhuurder is gemaakt.

3.Niet-bindende reserveringen

3.1Reserveringen die voor de gast niet bindend zijn en die hij kosteloos kan annuleren, zijn alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is met RHT of de verhuurder.
3.2Indien er niet uitdrukkelijk een voor de gast niet-bindende reservering is overeengekomen, dan leidt de boeking volgens punt 2 (Sluiting van overeenkomsten) van deze voorwaarden principieel tot een voor de verhuurder en de gast/opdrachtgever bindende overeenkomst.
3.3Indien een voor de gast niet-bindende reservering is overeengekomen, dan is de verhuurder verplicht de gewenste accommodatie tot het overeengekomen tijdstip vrij te houden voor boeking door de gast. Als de gast wenst dat de reservering wordt behandeld als een ook voor hem bindende boeking, dan dient hij RHT of de verhuurder hier voor dit tijdstip mededeling van te doen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de reservering zonder dat RHT of de verhuurder verplicht is tot nadere berichtgeving. Volgt de mededeling binnen de gestelde termijn, dan komt met de ontvangst daarvan door de verhuurder een voor hem en de gast bindende boekingsovereenkomst tot stand.

 

4. Prijzen en diensten, omboekingen

4.1 De in de brochure vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief btw en bijkomende kosten, voor zover er met betrekking tot de bijkomende kosten niets anders is aangegeven. Toeristenbelasting, verbruiksafhankelijke kosten (zoals stroom, gas, water en haardhout) en de kosten van optionele en aanvullende diensten kunnen apart in rekening worden gebracht.
4.2 De door de verhuurder verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld worden in de boekingsbevestiging in combinatie met de geldende brochure of beschrijving van het object, alsmede die welke in aanvulling hierop uitdrukkelijk overeen zijn gekomen met de gast/opdrachtgever. De gast/opdrachtgever wordt geadviseerd aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.
4.3 Voor omboekingen (wijzigingen met betrekking tot de aard van de accommodatie, de aankomst- en vertrekdatum, de duur van het verblijf, de bij de boeking inbegrepen maaltijden, geboekte aanvullende diensten en andere extra diensten) waarop de gast geen wettelijke aanspraak kan maken, kan de verhuurder omboekingskosten van € 15 per wijziging in rekening brengen. Dit geldt niet voor kleine wijzigingen.

5. Betaling

5.1De vervaldatum van de aanbetaling en betaling van de restsom is afhankelijk van de met de gast of opdrachtgever gemaakte en in de boekingsbevestiging vermelde afspraken. Zijn er geen speciale afspraken gemaakt, dan is de volledige prijs voor de accommodatie inclusief bijkomende kosten en de kosten voor aanvullende diensten aan het einde van het verblijf opeisbaar en dient deze op dat tijdstip aan de verhuurder te worden betaald.
5.2De verhuurder kan na het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt, tenzij in een specifiek geval anders is overeengekomen, 15% van de totaalprijs en de geboekte extra diensten.
5.3Betalingen in vreemde valuta of met een verrekeningscheque zijn niet mogelijk. Betalingen met een creditcard of pinpas zijn uitsluitend mogelijk indien dit specifiek wordt overeengekomen of de verhuurder duidelijk heeft gemaakt deze mogelijkheid in het algemeen te bieden. Betaling aan het einde van het verblijf door middel van overschrijving is niet mogelijk.
5.4Voldoet de gast een overeengekomen betaling, ondanks dat de verhuurder hem heeft aangemaand en een termijn heeft gesteld, niet of niet volledig, dan is de verhuurder, voor zover hij zelf bereid en in staat is om de contractueel overeengekomen diensten te verlenen en voor zover de gast geen wettelijk of contractueel recht van retentie heeft, gerechtigd de overeenkomst met de gast te ontbinden en annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 6 van deze voorwaarden.

6.Annulering en niet-afreizen

6.1In geval van annulering of niet-afreizen blijft de verhuurder aanspraak houden op betaling van de overeengekomen prijs voor de accommodatie, inclusief de inbegrepen maaltijden en de kosten voor aanvullende diensten.
6.2De verhuurder dient binnen het bestek van zijn normale bedrijfsactiviteiten, zonder de verplichting hiervoor bijzondere inspanningen te leveren en rekening houdend met het specifieke karakter van de geboekte accommodatie (bv. niet-rokenkamer, gezinskamer) te proberen de accommodatie aan iemand anders te verhuren.
6.3De verhuurder dient zijn inkomsten uit de verhuur van de accommodatie aan iemand anders en, voor zover verhuur aan iemand anders niet mogelijk is, de kosten die hij heeft bespaard, op het door de gast te betalen bedrag in mindering te brengen.
6.4Overeenkomstig de in de rechtspraak erkende percentages voor het berekenen van bespaarde kosten dient de gast of de opdrachtgever de verhuurder de volgende percentages te betalen, berekend op basis van de totaalprijs voor de accommodatie (inclusief alle bijkomende kosten), waarbij eventuele heffingen (bv. toeristenbelasting) echter buiten beschouwing worden gelaten:
nBij vakantiewoningen/accommodaties
alleen logies                                                                                                                                                                                  90%       
nBij overnachting/ontbijt                                                                                                80%
nBij halfpension                                                                                                                                                             70%
nBij volpension                                                                                                                                                               60%
6.5Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden de verhuurder te bewijzen dat de kosten die de verhuurder heeft betaald, aanzienlijk hoger zijn dan de aftrek volgens het bovenstaande overzicht, of dat de accommodatie aan iemand anders is verhuurd resp. diensten door iemand anders zijn afgenomen. Indien dit wordt aangetoond, is de gast of opdrachtgever uitsluitend verplicht het overeenkomstige lagere bedrag te betalen.
6.6Het is sterk aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten.
6.7De annuleringsverklaring dient om boekingstechnische redenen aan RHT (niet aan de verhuurder) te worden gericht en in het belang van de gast schriftelijk te worden ingediend.

7.Aankomst en vertrek

7.1De aankomst van de gast dient plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 18.00 uur.
7.2Voor latere aankomsten geldt:
a) De gast is verplicht de verhuurder uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van aankomst te informeren indien hij later aankomt of de geboekte accommodatie bij een verblijf van meerdere dagen pas op een volgende dag wil betrekken.
b) Indien de gast de verhuurder niet tijdig informeert, dan is de verhuurder gerechtigd de accommodatie aan iemand anders te verhuren. Voor de tijd dat de accommodatie niet wordt verhuurd, gelden de bepalingen in punt 6.
c) Indien de gast meedeelt dat hij later aankomt, dient hij de overeengekomen prijs, met aftrek van de kosten die de verhuurder heeft bespaard, overeenkomstig punt 6.4 en 6.5 ook te betalen voor de tijd dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie, tenzij de verhuurder contractueel of wettelijk in dient te staan voor de redenen waarom de gast de accommodatie later betrekt.
7.3Op de dag van vertrek dient de gast de accommodatie op het afgesproken tijdstip te verlaten en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 12:00. Indien de gast de accommodatie niet tijdig verlaat, kan de verhuurder hiervoor een passende vergoeding verlangen. Het blijft de verhuurder voorbehouden daarnaast een vergoeding te verlangen voor verdere schade die hij hierdoor lijdt.

8.Verplichting van de klant tot het melden van gebreken, meebrengen van huisdieren, beëindiging door de verhuurder

8.1De gast is verplicht gebreken en storingen direct aan de verhuurder te melden en te verlangen dat deze worden verholpen. Het is niet voldoende gebreken en storingen alleen te melden aan RHT. Indien de gast nalaat een gebrek of storing te melden, kunnen zijn aanspraken geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
8.2De gast kan de overeenkomst uitsluitend beëindigen in geval van ernstige gebreken of storingen. Voorafgaand daaraan dient hij de verhuurder bij melding van het gebrek of de storing een redelijke termijn te stellen waarbinnen het probleem opgelost dient te zijn. Dit geldt niet indien oplossing van het probleem onmogelijk is of door de verhuurder wordt geweigerd, indien onmiddellijke beëindiging op grond van een bijzonder belang van de gast, dat voor de verhuurder duidelijk is, objectief gezien gerechtvaardigd is of indien de situatie zodanig is, dat het objectief gezien niet redelijk is van de gast te verlangen dat hij zijn verblijf voortzet.
8.3Voor het meebrengen van huisdieren geldt:
a) Het meenemen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is uitsluitend toegestaan indien de verhuurder in zijn aanbieding in deze mogelijkheid voorziet en dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
b) De gast is bij het maken van dergelijke afspraken verplicht naar waarheid gegevens over de aard en grootte van zijn huisdier(en) te verstrekken.
c) Niet-naleving hiervan door de gast kan de verhuurder het recht geven tot buitengewone beëindiging van de boekingsovereenkomst.
d) Het onaangekondigd meebrengen van huisdieren of het verstrekken van onjuiste gegevens over de aard en grootte ervan geeft de verhuurder het recht de gast de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, de boekingsovereenkomst te beëindigen en annuleringskosten in rekening te brengen overeenkomstig punt 7 van deze voorwaarden.

9.Aansprakelijkheidsbeperking

9.1Aansprakelijkheid van de verhuurder op basis van de boekingsovereenkomst volgens § 536a van het burgerlijk wetboek voor schade die niet voortvloeit uit persoonlijk letsel of gezondheidsschade is uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van de verhuurder of van een wettelijke vertegenwoordiger van de verhuurder of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder horen te voldoen.
9.2De aansprakelijkheid van de verhuurder voor meegebrachte bezittingen overeenkomstig §§ 701 en verder van het burgerlijk wetboek blijft hierdoor onaangetast.
9.3De verhuurder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot diensten waarvan tijdens het verblijf duidelijk is dat het gaat om diensten van derden en waarin uitsluitend voor de gast/opdrachtgever is bemiddeld (bv. sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, etc.). Hetzelfde geldt voor diensten van derden waarin bij de boeking van de accommodatie reeds is bemiddeld, voor zover daarbij in de aanbieding of in de boekingsbevestiging uitdrukkelijk is aangegeven dat het diensten van derden betreft.

9.4Verjaring

10.1Contractuele aanspraken van de gast/opdrachtgever jegens de verhuurder op grond van de boekingsovereenkomst of jegens RHT op grond van de bemiddelingsovereenkomst wegens persoonlijk letsel of gezondheidsschade, met inbegrip van contractuele aanspraken op smartengeld die berusten op plichtsverzuim uit nalatigheid van de verhuurder of RHT of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurders of RHT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of RHT behoren te voldoen, verjaren na drie jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van andere schade die berusten op plichtsverzuim uit grove nalatigheid van de verhuurder of RHT of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurder of RHT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of RHT horen te voldoen.
10.2Alle overige contractuele aanspraken verjaren na één jaar.
10.3De verjaringstermijn volgens de bovenstaande bepalingen gaat in na afloop van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan en de gast/opdrachtgever omstandigheden bekend worden of zonder grove nalatigheid bekend hadden moeten worden die de aanspraak jegens de verhuurder of RHT als schuldenaar rechtvaardigen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zondag, een in de plaats waar de desbetreffende wilsverklaring moet worden afgegeven officieel erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
10.4Indien er tussen de gast en de verhuurder of RHT onderhandelingen gaande zijn over ingediende claims of de omstandigheden waarop deze claims berusten, dan wordt de verjaring opgeschort tot de gast of de verhuurder of RHT weigert de onderhandelingen voort te zetten. De hierboven vermelde verjaringstermijn van één jaar begint op zijn vroegst drie maanden na beëindiging van de opschorting.

9.5Rechts- en forumkeuze

11.1Op de overeenkomst tussen de gast of opdrachtgever en de verhuurder of RHT is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verdere rechtsverhouding.
11.2Voor zover bij toelaatbare aanklachten van de gast of de opdrachtgever tegen de verhuurder of RHT in het buitenland voor hun aansprakelijkheid principieel geen Duits recht wordt toegepast, is met betrekking tot de rechtsgevolgen daarvan, in het bijzonder ten aanzien van de aard, omvang en hoogte van de aanspraken van de gast of klant uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
11.3De gast of opdrachtgever kan de verhuurder of RHT uitsluitend aanklagen bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder of RHT ressorteert.
11.4Aanklachten van de verhuurder of RHT tegen de gast of opdrachtgever moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de klant ressorteert. Voor het geval dat een gast of opdrachtgever ondernemer of een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon is of de woonplaats/plaats van vestiging of vaste verblijfplaats van de gast of opdrachtgever gelegen is in het buitenland of op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat aanklachten tegen de betreffende gast of opdrachtgever moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder ressorteert.
11.5De bovenstaande bepalingen gelden niet, indien en voor zover op de overeenkomst bindende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn.
 
 
 
De bemiddelende bureau van toerisme:
Rheinhessen-Touristik GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 17
55218 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Rheinhessen bietet noch viel mehr:

Veranstaltungen & Weinfeste

in Rheinhessen

zurück

Veranstaltungen & Weinfeste in Rheinhessen
Pauschalen & Tagesprogramme

in Rheinhessen

zurück

Pauschalen & Tagesprogramme in RheinhessenUnterkünfte & Hotels

in Rheinhessen

zurück

Unterkünfte & Hotels in Rheinhessen
Winzer & Weingüter

in Rheinhessen

zurück

Winzer & Weingüter in Rheinhessen
Unser Servicekontakt:

Sie benötigen Unterstützung bei einer Buchung oder haben eine andere Frage? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

(0049) 6136 9239822
Mo-Do: 08:30 - 16:30
Fr: 08:30 - 15:00
Oder einfach per E-Mail service@rheinhessen.info

Rheinhessen im Social Web:

Bleiben Sie auf dem Laufenden!