Buchen

Geachte gast, De volgende voorwaarden zijn bij wijze van service vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald. Uitsluitend de Duitse versie van deze voorwaarden is echter juridisch bindend en relevant.

Reisvoorwaarden voor pakketreizen van Rheinhessen-Touristik GmbH

De onderstaande reisvoorwaarden gelden voor pakketreizen die door Rheinhessen-Touristik GmbH worden aangeboden.

Geachte gast,

Wij verzoeken u de onderstaande reisvoorwaarden voor pakketreizen aandachtig door te lezen. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover ze daarin rechtsgeldig kunnen worden geïntegreerd, onderdeel van de reisovereenkomst die u - hierna genoemd 'reiziger' of 'klant' - met Rheinhessen-Touristik GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 17, 55218 Ingelheim am Rhein, hierna afgekort tot 'RHT' , als reisorganisator afsluit. Deze reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor de pakketreizen van RHT. Ze gelden niet voor de bemiddeling van diensten van derden (zoals rondleidingen en toegangskaarten) en niet voor overeenkomsten inzake de boeking van accommodaties of bemiddeling in de totstandkoming daarvan.

1.Totstandkoming van de overeenkomst

1.1. Met de boeking (aanmelding voor de reis), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail kan plaatsvinden, biedt de klant RHT bindend aan een reisovereenkomst te sluiten. De basis voor dit aanbod wordt gevormd door de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie in het boekingsmedium (catalogus, accommodatielijst, internet), voor zover de klant hierover beschikt. Voor online boekingen geldt uitsluitend punt 1.3.
1.2. De reisovereenkomst komt tot stand met de bevestiging van de boeking door RHT aan de klant. Hiervoor gelden geen vormvoorschriften. Bij of direct na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de klant een schriftelijk overzicht van de boekingsbevestiging. Het schriftelijke overzicht van de boekingsbevestiging kan achterwege blijven indien de boeking door de klant minder dan 7 werkdagen voor aanvang van de reis plaatsvindt.
1.3. Indien RHT de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking middels een elektronisch gesloten overeenkomst via een internetplatform, geldt voor deze overeenkomst het volgende:
a) Het online boekingsproces wordt met behulp van aanwijzingen verduidelijkt voor de klant. Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid,die tijdens het boekingsproces wordt toegelicht, te allen tijde afzonderlijke gegevens corrigeren of wissen of het volledige online boekingsformulier leegmaken.
c) Nadat de klant de gewenste reis heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevuld, worden alle gegevens weergegeven, met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte aanvullende diensten en eventueel geboekte reisverzekeringen. De klant heeft nu de mogelijkheid de volledige boeking te verwerpen of opnieuw in te voeren.
d) Door te bevestigen middels de button "zahlungspflichtig buchen" (boeken met betalingsverplichting) biedt de klant RHT aan een bindende reisovereenkomst te sluiten. Bevestiging door middel van deze button leidt derhalve in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging van RHT tot de totstandkoming van een reisovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online boeking en het bevestigen middels de button "zahlungspflichtig buchen" geeft de klant geen aanspraak op het tot stand komen van een reisovereenkomst. RHT is vrij om het aanbod tot een overeenkomst (de boeking) van de klant aan te nemen of af te wijzen.
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime volgt, bevestigt RHT de klant direct via elektronische weg de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op het tot stand komen van een reisovereenkomst overeenkomstig de boekingswensen van de klant.
f)  De reisovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, die RHT op de in het boekingsproces aangegeven wijze per e-mail, fax of post aan de klant verstrekt.
1.4. Indien de boekingsbevestiging van RHT afwijkt van de boeking van de klant, is er sprake van een nieuw aanbod van RHT, dat voor RHT vanaf de datum van de boekingsbevestiging 7 dagen binden is. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, indien de klant dit aanbod aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen of de restsom te betalen. Hetzelfde geldt indien RHT de klant een schriftelijke aanbieding voor een pakketreis heeft gedaan.

2.Diensten, wijzigingen in diensten

2.1 De door RHT verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld staan in de boekingsbevestiging en de daaraan ten grondslag liggende aanbieding van de betreffende pakketreis, zulks met inachtneming van alle in het boekingsmedium vermelde opmerkingen en toelichtingen.
2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, in het bijzonder verhuurder van accommodaties, zijn door RHT niet gemachtigd toezeggingen te doen of overeenkomsten te treffen die de reisaanbieding of de boekingsbevestiging overstijgen of hiermee in strijd zijn of de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst wijzigen.
2.3 Informatie in hotelgidsen, brochures en soortgelijke catalogi, in het bijzonder ook in huisbrochures van verhuurders van accommodaties, die niet door RHT worden uitgegeven, is niet bindend voor RHT en haar prestatieplicht, voor zover deze niet middels een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel van de prestatieplicht van de verhuurder is gemaakt.

3.Aanbetaling/betaling van de restsom

3.1 Bij het sluiten van de overeenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na verstrekking van een garantiebewijs overeenkomstig artikel 651k van het Duitse burgerlijk wetboek dient een bedrag te worden aanbetaald dat in mindering wordt gebracht op de reissom. Deze aanbetaling bedraagt, voor zover er in specifieke gevallen niets anders is overeengekomen en in de boekingsbevestiging staat vermeld, 10% van de reissom.
3.2 De restsom dient 4 weken voor het begin van de reis te worden betaald, voor zover er in specifieke gevallen geen andere betalingstermijn overeengekomen is, het garantiebewijs is verstrekt en voor zover vaststaat dat de reis niet meer op grond van de in punt 8 van deze voorwaarden genoemde redenen kan worden geannuleerd. Bij boekingen die korter dan 4 weken voor aanvang van de reis worden gedaan, dient de volledige reissom direct te worden voldaan.
3.3 In afwijking van het bepaalde in punt 3.1 en 3.2 vervalt de verplichting om een garantiebewijs te verstrekken:
a) indien de pakketreis niet langer dan 24 uur duurt, geen overnachting omvat en de reissom niet meer bedraagt dan € 75 per persoon;
b) indien de contractuele verplichtingen geen vervoer van en naar het vakantieoord omvatten en overeengekomen is en in de boekingsbevestiging staat vermeld dat de totale reissom pas na het einde van de reis ter plaatse dient te worden voldaan.
3.4 Voor zover er geen sprake is van een contractueel of wettelijk recht van afstand van de klant en RHT bereid en in staat is de contractuele diensten te verrichten, geldt:
a) Voldoet de reiziger bij het bestaan van opeisbaarheidsvoorwaarden de aanbetaling of betaling van de restsom niet of niet volledig voor de overeengekomen termijn, dan is RHT gerechtigd, na een aanmaning met een termijnstelling, de overeenkomst te ontbinden en de reiziger overeenkomstig punt 4 van deze voorwaarden annuleringskosten in rekening te brengen.
b) Zonder volledige betaling van de reissom heeft de klant geen aanspraak op het maken van de reis of verstrekking van de reisbescheiden.

4.Annulering door de klant, omboeking

4.1 De klant kan de reis tot de datum van aanvang te allen tijde annuleren. Ter voorkoming van misverstanden is het aan te raden om de annulering schriftelijk te bevestigen. Als dag van annulering wordt de dag aangemerkt waarop de annuleringsverklaring door RHT wordt ontvangen.
4.2 In elk geval van annulering door de reiziger heeft RHT volgens het onderstaande schema recht op een vergoeding voor de genomen reismaatregelen en de gemaakte kosten, waarbij rekening is gehouden met de kosten die in dergelijke gevallen gewoonlijk worden bespaard en met een doorgaans mogelijk ander gebruik van onderdelen van de reis:
Tot en met de 31e dag voor het begin van de reis
                                                                                10 % van de reissom
Van de 30e tot en met de 21e dag voor het begin van de reis                                                                                 20 % van de reissom
Van de 20e tot en met de 12e dag voor het begin van de reis                                                                                30 % van de reissom
Van de 11e tot en met de 3e dag voor het begin van de reis                                                                                70 % van de reissom
Vanaf de 3e dag voor het begin van de reis en bij niet afreizen 
                                                                              90% van de reissom
4.3 Het is sterk aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten, evenals een verzekering die de kosten van repatriëring bij ongeval of ziekte dekt.
4.4 Het blijft de klant voorbehouden RHT te bewijzen dat zij geen of aanzienlijk lagere kosten heeft gemaakt dan de hierboven vermelde percentages. In dat geval is de klant uitsluitend verplicht deze lagere kosten te betalen.
4.5 RHT behoudt zich het recht voor in plaats van de hierboven vermelde percentages een hogere, concrete schadevergoeding te eisen, indien RHT kan bewijzen dat de door haar gemaakte kosten aanzienlijk hoger zijn dan de gebruikelijk van toepassing zijnde percentages. Indien RHT een dergelijke vordering doet, is RHT verplicht de geëiste schadevergoeding concreet te becijferen en te verantwoorden, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele kostenbesparingen en eventueel ander gebruik van onderdelen van de reis.
4.6 Worden er na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigingen aangebracht in de reisdata, de accommodatie, de bij de reis inbegrepen maaltijden of andere diensten (omboeking), dan kan RHT, zonder dat de klant wettelijk aanspraak kan maken op het uitvoeren van de omboeking en uitsluitend voor zover dit überhaupt mogelijk is, tot en met 32 dagen voor aanvang van de reis omboekingskosten van € 15,- in rekening brengen. Latere omboekingen zijn uitsluitend mogelijk door de reisovereenkomst overeenkomstig de bovenstaande annuleringsvoorwaarden te annuleren en opnieuw te boeken. Dit geldt niet voor omboekingswensen die slechts lage kosten met zich meebrengen.

5.Verplichtingen van de reiziger (klachten, beëindiging, vervaltermijn)

5.1 De reiziger is verplicht eventuele klachten direct aan RHT te melden en een oplossing te verlangen. Alleen indien klachten buiten de schuld van de reiziger niet gemeld worden, vervallen de vorderingen van de reiziger niet. Het melden van een klacht bij de dienstverlener, in het bijzonder de verhuurder van de accommodatie, is niet toereikend.
5.2 Indien de reiziger als gevolg van een gebrek met betrekking tot de reis aanzienlijk wordt benadeeld of vanwege een dergelijk gebrek om een zwaarwegende, voor RHT duidelijke reden niet van de reiziger kan worden verlangd de reis te maken, dan kan de reiziger de reisovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§ 651e BWB) beëindigen. Beëindiging is pas toegestaan nadat RHT of haar lasthebbers een door de reiziger gestelde redelijke termijn hebben laten verstrijken zonder het probleem op te lossen. Het stellen van een termijn is niet nodig indien het oplossen van het probleem onmogelijk is of door RHT of haar lasthebbers wordt geweigerd of indien de directe beëindiging van de overeenkomst door een bijzonder belang van de reiziger wordt gerechtvaardigd.
5.3 De reiziger dient vorderingen wegens tekortkomingen in de nakoming van de reisovereenkomst binnen een maand na de contractueel vastgelegde terugreisdatum bij RHT in te dienen op het onderstaande adres. Een tijdige melding kan niet worden ingediend bij dienstverleners, in het bijzonder niet bij de verhuurder van de accommodatie. Het is sterk aan te raden om vorderingen schriftelijk in te dienen. Alleen indien vorderingen buiten de schuld van de reiziger niet binnen de termijn worden ingediend, vervallen de aanspraken van de reiziger niet.

6. Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij pakketreizen met medische zorg, kuurbehandelingen en wellnessfaciliteiten

6.1 Bij pakketreizen die medische zorg, kuurbehandelingen, wellnessfaciliteiten of vergelijkbare diensten omvatten, is de reiziger verplicht om voorafgaand aan de boeking, voorafgaand aan de reis en voorafgaand aan de gebruikmaking van de diensten te informeren of de betreffende behandeling of diensten geschikt voor hem zijn, met het oog op zijn persoonlijke gezondheidstoestand en in het bijzonder reeds aanwezige klachten of aandoeningen.
6.2 Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen, is RHT met betrekking hiertoe niet verplicht om speciale, in het bijzonder op de betreffende reiziger afgestemde medische voorlichting te geven of informatie te verstrekken over de gevolgen, risico's en bijwerkingen van dergelijke diensten.
6.3 De bovenstaande bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of RHT alleen optreedt als bemiddelaar van deze diensten of dat ze deel uitmaken van de pakketreis.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De contractuele aansprakelijkheid van RHT voor schade die niet voortvloeit uit persoonlijk letsel of gezondheidsschade, beperkt zich tot het drievoudige van de reissom,
a) voor zover de schade de reiziger niet opzettelijk of door grove nalatigheid is toegebracht
b) of RHT alleen verantwoordelijk is voor de door de reiziger geleden schade vanwege een fout van een dienstverlener.
7.2 RHT is niet aansprakelijk voor informatie en wanprestaties met betrekking tot diensten die geen contractueel overeengekomen hoofdprestaties zijn, geen deel uitmaken van de door RHT aangeboden pakketreis, voor de klant herkenbaar zijn als diensten van derden en in de reisaanbieding of boekingsbevestiging als zodanig worden vermeld, of diensten van derden tijdens het verblijf waarin slechts wordt bemiddeld (bv. kuur- en wellnessbehandelingen, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, etc.).
7.3 Voor zover diensten als medische zorg, therapeutische behandelingen, massages of andere heilzame behandelingen of diensten geen deel uitmaken van de door RHT aangeboden pakketreis en hierin door RHT volgens punt 7.2  uitsluitend wordt bemiddeld in aanvulling op de geboekte pakketreis, is RHT niet aansprakelijk voor deze diensten en voor persoonlijk letsel of materiële schade die hieruit voortvloeit. Voor zover dergelijke diensten onderdeel zijn van de pakketreis, is RHT niet aansprakelijk voor het welslagen van een behandeling of kuur.

8. Ontbinding van de overeenkomst door RHT wegens het niet bereiken van een schriftelijk vastgelegd minimum aantal deelnemers

8.1 Indien er in de concrete aanbieding voor een bepaalde reis of in een algemene opmerking in de reisbrochure voor alle of bepaalde expliciet vermelde reizen melding wordt gemaakt van een minimum aantal deelnemers, kan RHT de reisovereenkomst tot 4 weken voor het begin van de reis ontbinden.
8.2 Het minimum aantal deelnemers dient in de boekingsbevestiging te worden vermeld of de boekingsbevestiging dient naar de betreffende informatie in de reisaanbieding te verwijzen.
8.3 RHT is verplicht de klant direct na het intreden van de voorwaarde voor het niet-doorgaan van de reis hierover te informeren en de annuleringsverklaring onmiddellijk toe te zenden.
8.4 Indien al voor afloop van de onder punt 8.1 vermelde termijn blijkt dat de reis niet door zal gaan, dan is RHT verplicht de annulering direct kenbaar te maken.
8.5 Bij annulering kan de klant verlangen deel te nemen aan een ten minste gelijkwaardige andere reis, indien RHT in staat is zonder meerprijs een dergelijke reis uit haar aanbod aan te bieden aan de klant. De klant dient dit recht direct na de bekendmaking door RHT dat de reis niet doorgaat te claimen.
8.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst door RHT worden alle betalingen die de klant op de reissom heeft gedaan direct terugbetaald.

9. Niet-afgenomen diensten

Neemt de reiziger wegens een voortijdige terugreis, ziekte of andere redenen die buiten de verantwoordelijkheid van RHT liggen bepaalde diensten niet af, dan kan de reiziger geen aanspraak maken op evenredige restitutie. RHT zal echter, voor zover het niet om zeer geringe bedragen gaat, de dienstverlener om restitutie vragen en de betreffende bedragen aan de klant terugbetalen zodra en voor zover deze door de afzonderlijke dienstverleners daadwerkelijk aan RHT worden terugbetaald.

10. Verjaring

10.1 Contractuele vorderingen van de reiziger overeenkomstig § 651c t/m f van het Duits burgerlijk wetboek wegens persoonlijk letsel of gezondheidsschade, met inbegrip van contractuele vorderingen op smartengeld die berusten op plichtsverzuim uit nalatigheid van RHT of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van RHT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van RHT horen te voldoen, verjaren na 2 jaar. Dit geldt ook voor vorderingen op vergoeding van andere schade die berust op plichtsverzuim uit grove nalatigheid van RHT of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van RHT of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van RHT horen te voldoen.
10.2 Alle overige contractuele vorderingen overeenkomstig § 651c t/m f van het Duitse burgerlijk wetboek verjaren na 1 jaar.
10.3 De verjaringstermijn volgens punt 10.1 en 10.2 gaat in op de dag die volgt op de dag waarop de reis volgens de contractuele bepalingen zou eindigen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zondag, een in de plaats waar de desbetreffende wilsverklaring moet worden afgegeven officieel erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
10.4 Indien er tussen de reiziger en RHT onderhandelingen gaande zijn over een vordering of de omstandigheden waarop deze vordering berust, dan wordt de verjaring opgeschort tot de reiziger of RHT weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint op zijn vroegst drie maanden na beëindiging van de opschorting.

11. Rechtskeuze- en forumkeuzebeding

11.1 Voor reizigers die geen inwoner van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitsers staatsburger zijn, wordt overeengekomen dat op de gehele rechts- en contractuele betrekking tussen de reiziger en RHT uitsluitend het Duitse recht van toepassing is. Zulke reizigers kunnen uitsluitend een aanklacht indienen tegen RHT in haar vestigingsplaats.
11.2 Voor aanklachten van RHT tegen reizigers of contractuele partners van de reisovereenkomst die ondernemers of publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn of waarvan de woonplaats/plaats van vestiging of vaste verblijfplaats gelegen is in het buitenland of op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de plaats van vestiging van RHT overeengekomen.
 
 
 
 
Reisorganisator:
Rheinhessen-Touristik GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 17
55218 Ingelheim am Rhein
Duitsland

 

Rheinhessen bietet noch viel mehr:

Veranstaltungen & Weinfeste

in Rheinhessen

zurück

Veranstaltungen & Weinfeste in Rheinhessen
Pauschalen & Tagesprogramme

in Rheinhessen

zurück

Pauschalen & Tagesprogramme in RheinhessenUnterkünfte & Hotels

in Rheinhessen

zurück

Unterkünfte & Hotels in Rheinhessen
Winzer & Weingüter

in Rheinhessen

zurück

Winzer & Weingüter in Rheinhessen
Unser Servicekontakt:

Sie benötigen Unterstützung bei einer Buchung oder haben eine andere Frage? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

(0049) 6136 9239822
Mo-Do: 08:30 - 16:30
Fr: 08:30 - 15:00
Oder einfach per E-Mail service@rheinhessen.info

Rheinhessen im Social Web:

Bleiben Sie auf dem Laufenden!